แบบเบิกค่ารักษาพยาบาลของกองทุนผู้สูงอายุตำบลเกาะสะท้อน- ดาวน์โหลด/บริการประชาชน

  

ดาวน์โหลดไฟล์หมวด  :: เอกสารบริการสำหรับประชาชน

 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาลของกองทุนผู้สูงอายุตำบลเกาะสะท้อน

 
 21  2563 |  116 ผู้ชม |   116 โหลด 
ชื่อเอกสารดาวน์โหลด ขนาด โหลด ไฟล์
 แบบร้องเรียน-ร้องทุกข์ (23  2563 || อ่าน : 127 ) 375.06 KBs 127
 แบบขออนุเคราะห์น้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค (23  2563 || อ่าน : 118 ) 282.16 KBs 118
 แบบขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ (23  2563 || อ่าน : 128 ) 418.2 KBs 128
 เอกสารแบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ (21  2563 || อ่าน : 111 ) 221.21 KBs 111
 เอกสารแบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (21  2563 || อ่าน : 124 ) 198.73 KBs 124
 แบบเบิกค่าฌาปนกิจศพกองทุนผู้สูงอายุตำบลเกาะสะท้อน (21  2563 || อ่าน : 129 ) 387.45 KBs 129
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาลของกองทุนผู้สูงอายุตำบลเกาะสะท้อน (21  2563 || อ่าน : 117 ) 384.61 KBs 117
 เอกสารแบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ (21  2563 || อ่าน : 149 ) 73.73 KBs 149
 เอกสารเด็กแรกเกิด (21  2563 || อ่าน : 116 ) 346.32 KBs 116


บุคลากร

นายจีระศักดิ์   เล็งฮะ

การส่งเสริมความโปร่งใส

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.comphone : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่