ดาวน์โหลด/บริการประชาชน

 


บุคลากร

นายฮาวารี  เปาะสา

การเสริมสร้างวัฒนธรมมองค์กร

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วมร่วม

ควบคุมภายใน ตรวจสอบสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงภายใน

ดาวน์โหลด/บริการประชาชน  :: 

ไฟล์งาน size โหลด ไฟล์
 แบบประเมิน ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  (2  2564 || อ่าน : 4880 ) 0 Bytes 4880
 แบบร้องเรียน-ร้องทุกข์ (23  2563 || อ่าน : 4615 ) 375.06 KBs 4615
 แบบขออนุเคราะห์น้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค (23  2563 || อ่าน : 5758 ) 282.16 KBs 5758
 แบบขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ (23  2563 || อ่าน : 4048 ) 418.2 KBs 4048
 เอกสารแบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ (21  2563 || อ่าน : 4066 ) 221.21 KBs 4066
 เอกสารแบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (21  2563 || อ่าน : 4085 ) 198.73 KBs 4085
 แบบเบิกค่าฌาปนกิจศพกองทุนผู้สูงอายุตำบลเกาะสะท้อน (21  2563 || อ่าน : 4565 ) 387.45 KBs 4565
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาลของกองทุนผู้สูงอายุตำบลเกาะสะท้อน (21  2563 || อ่าน : 4598 ) 384.61 KBs 4598
 เอกสารแบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ (21  2563 || อ่าน : 4849 ) 73.73 KBs 4849
 เอกสารเด็กแรกเกิด (21  2563 || อ่าน : 5096 ) 346.32 KBs 5096


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : saraban@kohsathon.go.th โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่