ดาวน์โหลด/บริการประชาชน

 


บุคลากร

นายจีระศักดิ์   เล็งฮะ

การส่งเสริมความโปร่งใส

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

ดาวน์โหลด/บริการประชาชน  :: 

ไฟล์งาน size โหลด ไฟล์
 แบบร้องเรียน-ร้องทุกข์ (23  2563 || อ่าน : 100 ) 375.06 KBs 100
 แบบขออนุเคราะห์น้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค (23  2563 || อ่าน : 91 ) 282.16 KBs 91
 แบบขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ (23  2563 || อ่าน : 96 ) 418.2 KBs 96
 เอกสารแบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ (21  2563 || อ่าน : 94 ) 221.21 KBs 94
 เอกสารแบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (21  2563 || อ่าน : 109 ) 198.73 KBs 109
 แบบเบิกค่าฌาปนกิจศพกองทุนผู้สูงอายุตำบลเกาะสะท้อน (21  2563 || อ่าน : 108 ) 387.45 KBs 108
 แบบเบิกค่ารักษาพยาบาลของกองทุนผู้สูงอายุตำบลเกาะสะท้อน (21  2563 || อ่าน : 101 ) 384.61 KBs 101
 เอกสารแบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ (21  2563 || อ่าน : 99 ) 73.73 KBs 99
 เอกสารจดทะเบียนพาณิชย์ (21  2563 || อ่าน : 107 ) 3.53 MBs 107
 เอกสารเด็กแรกเกิด (21  2563 || อ่าน : 89 ) 346.32 KBs 89


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.comphone : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่