ดาวน์โหลด/บริการประชาชน

 


บุคลากร

นายจีระศักดิ์   เล็งฮะ
นายฮาวารี  เปาะสา

การเสริมสร้างวัฒนธรมมองค์กร

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วมร่วม

ดาวน์โหลด/บริการประชาชน  :: 

ไฟล์งาน size โหลด ไฟล์
 แบบประเมินพนักงานจ้าง  (5  2564 || อ่าน : 1024 ) 111 KBs 1024
 สตง ขอบอกต่อ  (8  2564 || อ่าน : 3738 ) 16.7 MBs 3738
 แบบใบลาพักผ่อน (8  2564 || อ่าน : 3832 ) 73.6 KBs 3832
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น  (4  2564 || อ่าน : 3964 ) 69.98 KBs 3964
 แบบประเมิน ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  (2  2564 || อ่าน : 4511 ) 0 Bytes 4511
 แบบประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วมได้เสียภายใน บุคลากร หน่วยงานภาครัฐ ที่ปฏิบัติงานมา ไม่น้อยกว่า 1 ปี (2  2564 || อ่าน : 3911 ) 0 Bytes 3911
 ตัวอย่างหนังสือทางราชการ (2  2564 || อ่าน : 4467 ) 1.2 MBs 4467
 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนร่วม (8  2564 || อ่าน : 4247 ) 2.95 MBs 4247
 ต้นไม้ล้มทับรถในที่จอดรถ (7  2564 || อ่าน : 3717 ) 0 Bytes 3717
 รถยนต์ของทางราชการถูกขโมย เจ้าหน้าที่คุมเวรต้องรับผิดชอบหรือไม่ (7  2564 || อ่าน : 3563 ) 0 Bytes 3563
 เอกสารสำคัญที่ผู้ขับขี่ต้องมีติดรถ (7  2564 || อ่าน : 4018 ) 0 Bytes 4018
 ทำอย่างไรเมื่อต้องการประกันตัว (7  2564 || อ่าน : 1769 ) 207.3 KBs 1769
 ความผิดที่ผู้เสียหายยื่นขอรับค่าตอบแทนได้ (7  2564 || อ่าน : 4008 ) 468.07 KBs 4008
 กฎหมายในชีวิตประจำวันที่ประชาชนควรรู้  (7  2564 || อ่าน : 4130 ) 322.49 KBs 4130
 คู่มือการปฎิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ (22  2563 || อ่าน : 3399 ) 479.77 KBs 3399
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2  (18  2563 || อ่าน : 3590 ) 444.41 KBs 3590
 กฎหมายควบคุมอาคาร การขออนุญาติก่อสร้างอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (29  2563 || อ่าน : 3416 ) 1.19 MBs 3416
 วาราสารเผยแพร่ความรู้ ภาษีบำรุงท้องที่ (29  2563 || อ่าน : 4065 ) 1.06 MBs 4065
 แผ่นผับ วินัยทางราชการ  (24  2563 || อ่าน : 3454 ) 289.81 KBs 3454
 ความรู้ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (24  2563 || อ่าน : 3939 ) 376.96 KBs 3939


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐/๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : Kohsathon@hotmail.com โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่