ดาวน์โหลด/บริการประชาชน

 


บุคลากร

นายฮาวารี  เปาะสา

การเสริมสร้างวัฒนธรมมองค์กร

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วมร่วม

ควบคุมภายใน ตรวจสอบสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงภายใน

ดาวน์โหลด/บริการประชาชน  :: 

ไฟล์งาน size โหลด ไฟล์
 หน่วยบริการในพื้นที่ทำหน้าที่รับแบบคำขอรับความช่วยเหลือจากผู้ประสบปัญหาทางสังคม  (20  2564 || อ่าน : 54 ) 1.05 MBs 54
 เอกสารกองทุนออมทรัพย์ (2  2564 || อ่าน : 319 ) 174.49 KBs 319
 แบบประเมินพนักงานจ้าง  (5  2564 || อ่าน : 1425 ) 111 KBs 1425
 สตง ขอบอกต่อ  (8  2564 || อ่าน : 4157 ) 16.7 MBs 4157
 แบบใบลาพักผ่อน (8  2564 || อ่าน : 4165 ) 73.6 KBs 4165
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น  (4  2564 || อ่าน : 4217 ) 70.26 KBs 4217
 แบบประเมิน ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  (2  2564 || อ่าน : 4880 ) 0 Bytes 4880
 แบบประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วมได้เสียภายใน บุคลากร หน่วยงานภาครัฐ ที่ปฏิบัติงานมา ไม่น้อยกว่า 1 ปี (2  2564 || อ่าน : 4187 ) 0 Bytes 4187
 ตัวอย่างหนังสือทางราชการ (2  2564 || อ่าน : 4816 ) 1.2 MBs 4816
 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนร่วม (8  2564 || อ่าน : 4700 ) 2.95 MBs 4700
 ต้นไม้ล้มทับรถในที่จอดรถ (7  2564 || อ่าน : 4161 ) 0 Bytes 4161
 รถยนต์ของทางราชการถูกขโมย เจ้าหน้าที่คุมเวรต้องรับผิดชอบหรือไม่ (7  2564 || อ่าน : 3874 ) 0 Bytes 3874
 เอกสารสำคัญที่ผู้ขับขี่ต้องมีติดรถ (7  2564 || อ่าน : 4305 ) 0 Bytes 4305
 ทำอย่างไรเมื่อต้องการประกันตัว (7  2564 || อ่าน : 2188 ) 207.3 KBs 2188
 ความผิดที่ผู้เสียหายยื่นขอรับค่าตอบแทนได้ (7  2564 || อ่าน : 4386 ) 468.07 KBs 4386
 กฎหมายในชีวิตประจำวันที่ประชาชนควรรู้  (7  2564 || อ่าน : 4742 ) 322.49 KBs 4742
 คู่มือการปฎิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ (22  2563 || อ่าน : 3919 ) 479.77 KBs 3919
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2  (18  2563 || อ่าน : 3956 ) 444.41 KBs 3956
 กฎหมายควบคุมอาคาร การขออนุญาติก่อสร้างอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (29  2563 || อ่าน : 3908 ) 1.19 MBs 3908
 วาราสารเผยแพร่ความรู้ ภาษีบำรุงท้องที่ (29  2563 || อ่าน : 4732 ) 1.06 MBs 4732


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : saraban@kohsathon.go.th โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่