• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

355509649371878578481030854610441206780015389790709254855457096banner 168865985banner 200759862banner 177862790banner 478166252banner 492244932banner 559583090

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

                                                 

                                                          นางประทุม   เพชรปรางค์

                                                              ผู้อำนวยการกองคลัง

                              

                         นางสาวนุรมัรญาน   มะเล๊าะ                        นางสาวจารุณี   พรมภักดี

                 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน       นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

                    

                                นางพิกุล  อ่องประยูร

                             เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

                              

                           นางสาวอาสรีนา ดาโอ๊ะ                         นางสาวรอฮาน๊ะ ปะดอมะ

                      ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี                    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

                    

                             นางสาวมูนิง ดอเลาะ

                         ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้