• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

355509649371878578481030854610441206780015389790709254855457096banner 168865985banner 200759862banner 177862790banner 478166252banner 492244932banner 559583090

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

 

ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

อำเภอตากใบ จังหวัดนรธิวาส

*************************************************************************************************

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่าย เพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการ งบประมาณ

ประจำปี  พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,734,400.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบและร่วมกันตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังนี้

                                                                                                           

 

                                                                                                                                      ดาวน์โหลดรายละเอียด