• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

355509649371878578481030854610441206780015389790709254855457096banner 168865985banner 200759862banner 177862790banner 478166252banner 492244932banner 559583090

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

เรื่อง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

***************************

         

                      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน  ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ขึ้น  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจำปี  2559  เมื่อวันจันทร์ ที่  15  สิงหาคม  2559  และสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจำปี  2559  เมื่อวัน พุธ ที่   24  สิงหาคม 2559  และได้รับความเห็นชอบจากนายอำเภอตากใบ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน        ได้ลงนามบังคับใช้เป็นข้อบัญญัติแล้ว

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            อาศัยอำนาจตามความใน วรรค 3 มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

             

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                                                 ประกาศ  ณ  วันที่  28  กันยายน พ.ศ. 2559

 

                                      ดาวน์โหลดรายละเอียด