• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการสัมนา "จังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท" เขียนโดย Super User 112
ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาติ เขียนโดย Super User 173
ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เขียนโดย Super User 123
ประกาศ เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เขียนโดย Super User 103
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เขียนโดย Super User 176
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เขียนโดย Super User 115
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้สูงอายุ ลงทะเบียนและรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย Super User 113
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย Super User 135
ประกาศ เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธาารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Super User 113
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ "สดุดีจอมราชา" เขียนโดย Super User 167