ประกาศจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 8