• random1.png
 • random2.png
 • random3.png
 • random4.png
 • random5.png
 • random6.png

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

355509649371878578481030854610441206780015389790709254855457096banner 168865985banner 200759862banner 177862790banner 478166252banner 492244932banner 559583090

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

 1. ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ดาวน์โหลด
2017-04-04-04-59-22
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน เรื่อง โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนผุ้มีรายได้น้อย)   **************************************       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
15-03-2560
  ประกาศงองค์กรบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน   ********************************** ดาวน์โหลดเอกสาร
2017-03-09-03-10-24
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน  เรื่องเจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุรธรรมและความโปร่งใส ********************************************************************************     ดาวน์โหลดเอกสาร
2560
  ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนรธิวาส ************************************************************************************************* องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่าย เพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการ งบประมาณ ประจำปี  พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,734,400.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบและร่วมกันตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                     ดาวน์โหลดรายละเอียด
2
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน เรื่อง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ***************************                                 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน  ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ขึ้น  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจำปี  2559  เมื่อวันจันทร์ ที่  15  สิงหาคม  2559  และสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจำปี  2559  เมื่อวัน พุธ ที่   24  สิงหาคม 2559  และได้รับความเห็นชอบจากนายอำเภอตากใบ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน        ได้ลงนามบังคับใช้เป็นข้อบัญญัติแล้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             อาศัยอำนาจตามความใน วรรค 3 มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป          ...
2015-11-05-07-35-08
                                                                                                     ...
 • วันเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
 • โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานในพื้นที่ (2)
 • โครงการรณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ (Bike for dad) เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนร่มกับหน่วยงานราชการในตำบลเกาะสะท้อน

 • โครงการเทศกาลกวนอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2559
 • โครงการเยาวชนรุ่นใหม่เรียนรู้สิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ธรรมชาติ (กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิล ที่ต้นทาง) ประจำปี 2558
 • โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในโรงเรียน ประจำปี 2558

 

กระทู้ล่าสุด

นายก อบต.เกาะสะท้อน

นายจีระศักดิ์ เล็งฮะ

ราคาน้ำมันวันนี้

เวลาละหมาด จ.นราธิวาส

 

 

พยากรณ์อากาศ

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

448227
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์แล้ว
เดือนนี้
เดือนแล้ว
รวมทั้งหมด
1145
1427
8877
433491
24327
30515
448227

ไอพีคุณคือ 54.198.223.170
Server Time: 2017-06-24 19:09:11

จำนวนผู้ออนไลน์ตอนนี้

มี 136 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Login Form